Määrus

Haiglaõppe tingimused ja kord
Vastu võetud 11.08.2010 nr 40

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 23 lõike 2 ja § 53 lõike 3 alusel.

§ 9.  Haiglaõppe korraldamine

  (1) Haiglaõpet korraldatakse haiglaravil olevatele õpilastele.

  (2) Haiglaõpet korraldab koostöös haiglaga kohalik omavalitsus, mille territooriumil haigla asub. Kohalik omavalitsus määrab kooli(d), mille õpetajad viivad läbi haiglaõpet.

  (3) Haiglas viibivale õpilasele võimaldatakse juhendatud õppetegevust alates esimesest haiglapäevast arvestuslikult kaheksa tunni ulatuses nädalas. Õppekorraldus haiglas on paindlik ja arvestab iga õpilase puhul õpilasele haiglas läbiviidavate protseduuridega ning tema tervisliku seisundiga.

  (4) Haiglaõpet läbiviiv õpetaja viibib üldjuhul haiglas kogu õppepäeva vältel ning kooskõlastab õppetöö korralduse raviarstiga. Õpetaja ülesanne on toetada õpilase õpimotivatsiooni ja juhendada tema õppimist. Üle kümne päeva haiglas viibivate õpilaste õpetamisel teeb õpetaja koostööd kooliga, mille nimekirja on õpilane kantud.

  (5) Õpetamise kohta peab õpetaja päevikut, kuhu märgitakse õpilaste isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass), haiglas viibimise aeg, konsultatsioonide toimumise kuupäevad, sisu, hinnangud ja hinded.

  (6) Õpilase lahkumisel haiglast teavitab haiglaõpet läbiviiv õpetaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooli, mille nimekirja on õpilane kantud, haiglas läbiviidud õpingute sisust, õpilasele antud sõnalistest hinnangutest ja hinnetest ning annab soovitusi õppetöö edasiseks korraldamiseks.